Search

BOSWAGADI BO BORAI FA BO SA ILELWE
Motsadi go tswa mo motseng wa Molepolole Mme Mperi Mmabolai o boleletse Kweneng Chronicles mo potsolotsong fa boswagadi bo ilelwa. O supile gore go borai  fela thata go tlhoka go ilela boswagadi. O tlhalositse fa monna a roula le ene ka jaana a rekelwa hutshe a bo  a baya letsela mo diaparong.

Mosadi ene o a apara ka jaana e le pitsa, a atlarela dilo tse dintsi mo monneng wa gagwe.


A re moswagadi/motlholagadi o nna ngwaga a ikilela a sa amane le Rre kana Mme ka go dira jalo go ka baka leso. "Lona basha le batla go re ntsha mo ngwaong ka go botsa gore ke eng mosadi a apara monna ene a sa apare,' a kgalema.

O tsweletse a bolela fa motho yo o swetsweng a apeelwa melemo e a e jelang mo nkgwaneng e le tsela nngwe ya kalafi.


O supile gape gore moswelwa fa a ise a beolwe o buela ko tlase mme fa a sa dire jalo o tlola mokokotlo kana a nne le bogole.

E re go le jalo, o boletse fa go sa a nwa melemo ya boswagadi go ka dira gore motho a tsenwe ke letshololo. 'O a kgopana ka Setswana, ke gore o tswa seethe.'


A tswelela a bolela fa letsatsi morago ga phitlho, moswi a jisiwa segwere ka bogobe jwa mosokwane mme e re mo go le le latelang, a tsamae a latlhela molemo wa segwere mo masimong le mo dikgomong di nwang metsi teng gore di seka tsa holotsa.


Go tlhoka go dira tse go ka dira gore moswelwa a okame bana. Bana ba bannye ba ka lwala tlhogo e tona e e bitswang Sebidibidi ka Sekwena. Bana ba ba nna le letlhatso or letshololo le le ka bolayang.

Mogolo a re go tsaya kgwedi tse thataro o roula ke go ipolaa le go tsenya matshelo  a ba bangwe mo diphatseng. "Kgantele fa o le mosweu o nna dipapatswa e bo go twe Kankere kante ke ditlamorago tsa go tlhoka go roula mo go lolameng" a tlhalosa.


www.kwenengchronicles.co.bw


Kweneng Chronicles-Our People Our Places Our Stories

10 views