Search

BA MATSOSANGWAO BA AMOGELA DITHUSO
Lekgotla la Masire Foundation le tshwaragane le ba Kgosi Sechele 1 Museum mo Molepolole ba tlhotse ba abetse mokgatlho wa Matsosangwao wa bomme le badiragatsi mephuthelwana ya dijo.


E rile fa a ntsha la gagwe Rre Power Kawina go tswa mo Kgosi Sechele 1 Museum a tlhalosa fa e le ba tshomarelo matlotlo a tsa ngwao ba itemogotse fa ba diragatsi ba gateletswe ke le shekere la tlala ka ba sa tlhola ba na le letseno.


O supile fa e sale segajaja sa Corona se simolola ngwaga e fetileng e simolola, badiragatsi ba sa kgone go dirisa bokgoni jwa bone go itsenya dijo mo ganong. O tlhalositse fa se se babaletse badiragatsi fela thata le ba malwapa a bone.


Rre Kawina o tsweletse fa se se ba gwetlhile go ema ka dinao ba kopela badigatsi dithuso tse. A re pele ga Corona badiragatsi ba ne ba kgona go nna le letseno ka go rekisa dibopiwa tsa bone ka malatsi a thekiso ya disupiwa tsa ngwao.

Se ga se se sa tlhole se diragala ka mabaka a melawana ya kiletso mesepele le bokopano ya go lwantsha Corona.


O tlhalosite fa lekgotla la Masire Foundation e se lantlha go ba tshologa mokgosi ka erile ngwagatlola fa mogare wa corona o simolola go begwa mo Botswana, ba ile ba abela badiragatsi ba melora e e tlhapang.


Mo boemong jwa badiragatsi le ba tshomarelo matlotlo tsa ngwao, Rre Kawina o ile a rolela ba Masire Foundation kuane a bo a kgothatsha makgotla a mangwe go ba etsa ka go nna bobelotlhomogi mo sechabeng.


www.kwenengchronicles.co.bw


Kweneng Chronicles-Our People Our Places Our Stories

23 views